نقد و بررسی متدلوژی توسعه اقتصادی گونار میردال
45 بازدید
محل نشر: معرفت شماره 41
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی